Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

 

Bielsko-Bialski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej realizuje projekt pn.:

„Podniesienie jakości edukacji zdalnej w przedszkolach i szkołach na terenie miasta Bielsko-Biała”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach projektu: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

 

Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach na terenie m. Bielsko-Biała przez kadrę Bielsko-Bialskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz ekspertów zewnętrznych.

Odbiorcami działań będą przedstawiciele szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz przedszkoli z m. Bielsko- Biała (15 placówek) w tym kadra zarządzająca – 15 osób oraz nauczyciele – 180 osób.

 

Zaplanowane działania:

- przeprowadzenie cyklu szkoleń w formie stacjonarnej jak i zdalnej  w podziale na grupy.

- doradztwo o charakterze indywidualnym oraz grupowym

 

Rezultaty grantu:

- rozwój kompetencji w zakresie edukacji zdalnej przez min. 90% uczestników grantu

- opracowany 1 materiał dydaktyczny zgodny z wytycznymi Ośrodkami Rozwoju Edukacji

- doposażenie Ośrodka w niezbędny sprzęt umożliwiający pracę zdalną 

Okres realizacji projektu: 01.03.2021r. – 30.11.2021r.

Wartość projektu: 90 600,00 PLN

Wartość dofinansowania 90 600,00 PLN, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego: 76 357,68 PLN

Przewidywana liczba osób objętych wsparciem - 195 osób